До 30 ноември се подават декларации за определяне на такса смет за нежилищни имоти (16 ноември 2009 г., 10:26 ч.)

От Уикиновини
Направо към навигацията Направо към търсенето

Текст[редактиране]

Столичен инспекторат напомня на предприятията, че за определяне на такса за битови отпадъци за нежилищни имоти, трябва да подадат в срок до 30 ноември на предходната година до кмета на Столична община декларация по образец в два екземпляра за вида и броя на съдовете за съхраняване на битови отпадъци, които ще се използват през годината. Тази декларация се подава чрез дирекция „Регулиране на търговската дейност” с адрес ул. „Оборище” № 44. Столичният общински съвет определя размера на таксата за битови отпадъци на един съд за една година за всеки район на Столична община. Освен тази такса предприятията заплащат и такса за услугата по поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в размер, който е пропорционален в промили на отчетната стойност на имотите. Предприятията могат и пряко да се договорят с фирми, извършващи услугата по сметосъбиране и сметоизвозване. За тази цел те трябва да подадат молба по образец до кмета на Столична община чрез дирекция “ Регулиране на търговската дейност”, като срока отново е до 30 ноемри на предходната година. Към молбата се прилагат следните документи :

1. нотариално заверен препис от договор за извършване на  услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци. Договорът следва да съдържа информация за собственика респ. ползвателя с учредено вещно право на ползване, местонахождението и вида на имота, количеството на битовите  отпадъци, седмичната честота на сметоизвозване, цената на услугата, както и срок на действие - една календарна година;

2. удостоверения за актуално състояние на страните по договора;

3. документи съгласно Закона за управление на отпадъците, удостоверяващи правото на фирмата-изпълнител да извършва услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци.

До 30 декември кметът на Столична община издава заповеди, определящи имотите, за които се допуска пряко договаряне. Такава заповед не се издава, когато подадените документи не отговарят на изискванията.

В случай на предсрочно прекратяване на договорите между фирмите по сметосъбиране и сметоизвозване и предприятията, вторите са длъжни да уведомят за това в седемдневен срок кмета на Столична община чрез дирекция “ Регулиране на търговската дейност”.

Източници[редактиране]

Новината в Спешно.Инфо (лицензирана в Уикиновини под CC-BY, версия 3.0 или по-късна)