Направо към съдържанието

Отворена среща за представяне на ННП „Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита (Е+)” на МОН

От Уикиновини

8 февруари 2019 г.
Националната научна програма (ННП) „Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита (Е+)” на Министерството на образованието и науката (МОН) бе представена на първа отворена среща, проведена на 8 февруари 2019 г. в зала „Проф. Марин Дринов” на БАН в София. На срещата присъстваха г-н Ангел Попов, заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, проф. Иван Димов - член на Надзорния съвет на програмата от МОН, проф. Костадин Костадинов – съветник на министъра на образованието и науката и Председател на Експертния съвет по наука, технологии и иновации към Столична община, доц. Мартин Бояджиев – Изпълнителен директор на Клъстер „Природен газ“, ректори и директори на организациите, участващи в програмата, членове на научните екипи и гости. Основната цел на стартиращата програма е провеждане на научно-изследователски, научно-приложни и демонстрационни дейности за въвеждане на нови технологии, с помощта на които да се увеличи дела на оползотворената енергия от възобновяеми източници, което ще ускори декарбонизирането на българската икономика.

Чл. кор. Константин Хаджииванов - председател на Изпълнителния съвет на програмата, откри официално програмата и с встъпителните си думи представи пред многолюдната аудитория основните цели, структурните компоненти и партньорските организации, поели ангажимент за реализиране на програмата.

Проф. Иван Димов потвърди амбициите на държавно ниво да се предприемат решителни действия за осъществяване прехода към нисковъглеродна конкурентоспособна икономика и изрази готовността си активно да способства за успешното приключване на планираните задачи по програмата.

ИЕЕС-БАН, на който се поверява ръководството на два от общо трите компонента на работната програма, ще има водеща роля всред включените общо 16 партньорски организиции - осем института на БАН, седем университета и БАН в качестово на координатор. Проф. дхн Евелина Славчева (ИЕЕС-БАН) е ръководител на дейностите по компонент 1 „Съхранение и преобразуване на възобновяема енергия“, а проф. дхн Дария Владикова (ИЕЕС-БАН) ръководи дейностите по Компонент 2 „Електрически превозни средства и водородна мобилност“. Компонент 3 „Ефективни методи за улавяне и оползотворяване на въглероден диоксид“ се ръководи от доц. Димитър Панайотов (ИОНХ-БАН). В края на тригодишния програмен период ще бъдат представени два демонстрационни проекта в областта на водородната електромобилност и автономното генериране на чиста енергия за бита. Ще бъдат изготвени аналитични доклади в помощ на държавните институции при вземането на стратегически решения за развитието на нисковъглеродната икономика.

В краткото си изявление в края на срещата г-н Ангел Попов подчерта своята висока оценка за ролята на учените като генератор на идеи за развитието на икономиката, в частност за въвеждане на водородни превозни средства и изрази готовността на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията да окаже необходимата подкрепа за осъществяване на планираните дейности по програма „ЕПЛЮС”.