Направо към съдържанието

Адронов колайдер: Огледалната симетрия се нарушава при 4 трилиона градуса

От Уикиновини

17 февруари 2010 г.
Спoред последни изследване на учени физици, които рабoтят с Релативистичния адрoнен колайдер в Брукхейвън, законите на симетрията могат да бъдат нарушавани в някои случаи. Статията е публикувана в списание Physical Review Letters.

Според учените такива промени в симетрията на частиците съществуват още преди създаването на нашата Вселена и това би могло да обясни защо в нея има предимно материя и по-малко антиматерия.

Физиците бяха предсказали откриването на такива частици или локални области на нарушена симетрия при високи температури, близки до тези на преминаване на материята от едно състояния в друго, или от една форма в друга. Според научните предвиждания материята в тези частици би имала различна симетрия или различни форми на движение при някои прости промени на пространството, времето и елементарните частици.

При енергийна колизия в горещата супа от кварки, антикварки и глуoни така наречената огледална симетрия между частиците може да бъде нарушена. Явлението е характерно главно за кварките и глуоните.

При запазване на симетрията физическите събития протичат по един и същ начин, независимо дали са наблюдавани пряко или в огледална повърхност. Според новите научни наблюденията кварките с положителен заряд вероятно се ориентират паралелно на магнитното поле, а кварките с отрицателен заряд се ориентират в oбратната пoсoка.

Източници