Уикиновини:Разговори

От Уикиновини
Направо към навигацията Направо към търсенето

Добре дошли на страницата за разговори. Тази част от Уикиновини се използва, за да се обсъждат технически въпроси, политиката на уикито и други и е разделена на пет основни части. Използвайте долната таблица, за да намерите най-доброто място за въпроса ви. Молим ви да подписвате мненията си (като въведете -- ~~~~ или като щракнете върху бутона за подпис от лентата за редактиране.).

Editing News #1—2018[редактиране]

20:56, 2 март 2018 (UTC)

AdvancedSearch[редактиране]

Birgit Müller (WMDE) 14:44, 7 май 2018 (UTC)

Update on page issues on mobile web[редактиране]

CKoerner (WMF) (talk) 20:58, 12 юни 2018 (UTC)

Global preferences are available[редактиране]

19:19, 10 юли 2018 (UTC)

Consultation on the creation of a separate user group for editing sitewide CSS/JS[редактиране]

New user group for editing sitewide CSS/JS[редактиране]

Editing of sitewide CSS/JS is only possible for interface administrators from now[редактиране]

(Please help translate to your language)

Hi all,

as announced previously, permission handling for CSS/JS pages has changed: only members of the interface-admin (Интерфейсни администратори) group, and a few highly privileged global groups such as stewards, can edit CSS/JS pages that they do not own (that is, any page ending with .css or .js that is either in the MediaWiki: namespace or is another user's user subpage). This is done to improve the security of readers and editors of Wikimedia projects. More information is available at Creation of separate user group for editing sitewide CSS/JS. If you encounter any unexpected problems, please contact me or file a bug.

Thanks!
Tgr (talk) 12:39, 27 август 2018 (UTC) (via global message delivery)

Read-only mode for up to an hour on 12 September and 10 October[редактиране]

13:32, 6 септември 2018 (UTC)

Изтриване на Уикиновини на български[редактиране]

Уважаеми колеги, във връзка с обсъждане в Уикипедия на български, предлагам проектът Уикиновини на български да бъде изтрит или, като минимум, заключен за редактиране. Можете да научите повече за мотивите, както и да изразите отношение на страницата с предложението.
— Luchesar • Б/П 12:12, 18 септември 2018 (UTC)

Аз съм за меко затваряне Л. В. Илиев (беседа) 20:24, 18 септември 2018 (UTC)

Reminder: No editing for up to an hour on 10 October[редактиране]

12:03, 4 октомври 2018 (UTC)

Кандидатура за администратор / Request for adminship[редактиране]

Гласуването приключва на 6 ноември в 12 часа (UTC) / Voting ends on 6 November at 12 noon (UTC)

Драги Колеги,

Бих искал да се кандидатирам за администратор в Уикиновини. Както може би знаете, вече съм такъв в останалите проекти на български език, а в Уикипедия също работи моят администраторски бот за борба с вандализмите PSS 9. Макар основният ми фокус като администратор да е именно борбата с вандализмите, специално внимание също обръщам на разпространяването на фалшиви новини и пропаганда. По този начин в Уикипедия възникнаха проектът „Списък на неблагонадеждни източници“ и съответният филтър срещу злоупотреби. Усилията на нашата общност имаха резултат и днес разпространяването на фалшива и пристрастна информация в енциклопедията е значително ограничено.

Случаят с Уикиновини, за съжаление, е съвсем различен. Практически лишен от добросъвестни редактори, проектът е в трагично състояние. Особено притеснителен е фактът, че е използван като рупор на неблагонадеждни, пристрастни или дори открито пропагандистки източници, обличайки ги коварно в ореола на авторитет на проектите на Фондацията — ореол, изграден в българските проекти изключително чрез упоритата ни работа в Уикипедия. От опита си с останалите проекти знаем какво изключително предизвикателство е създаването на здрава общност – дори без опити за злоупотреба. Уикипедия на практика е единствената, която поддържа доброто име – и то пак не във всички области.

Немалко колеги подкрепиха предложението за закриване на Уикиновини, но на предложението беше противопоставен план за „възраждане“ на проекта. За мен този план има сериозни проблеми. Твърде общ и многословен, той в същото време не отговаря на ключовия въпрос как ще бъдат предотвратени злоупотребите в бъдеще. Създаването просто на „активност“ съвсем не е достатъчно, ако няма условията да бъде оформено трайно ядро от добросъвестни редактори, каквото има в Уикипедия. Подобни опити за съживяване на други проекти – и съответните провали – вече сме виждали. Тревожно звучат призивите за въздържане от критики, с обяснението, че новодошлите трябвало „да се учат“, особено на фона на твърденията, че като такива ще бъдат привличани „качествени журналисти (...) [, които] нямат друго място, където да правят истинска журналистика“.

Така или иначе, справедливостта изисква на плана да се даде шанс. В същото време ми се струва също справедливо да се отчетат и изразените притеснения от останалите колеги. Именно затова издигам своята кандидатура.

Като администратор, няма да се намесвам по никакъв начин в плана за възстановяване преди 20 януари, когато постигнатото бъде обобщено. След това, ако се прецени, че резултатите са неудовлетворителни, ще помогна с разчистването на проекта. Ако пък бъде взето решение проектът да продължи работа, като администратор ще помагам за предотвратяване на опитите за злоупотреби в бъдеще, използвайки опита от Уикипедия в борбата с фалшивите новини и дезинформацията.

По тази причина също изрично се кандидатирам за __безсрочни__ администраторски права, с оглед равнопоставеност със страната, предложила възстановяването. Като се има предвид спецификата на случая, смятам, че това не е в противоречие с Ръководството за стюарди, което само препоръчва, но не изисква единствено даване на временни права в малки общности. Ако не сте съгласни с безсрочните права, моля съобразете гласа си с това.

Предварително изказвам благодарност на всички, които вземат отношение.

English translation:

Dear Colleagues,

I'd like to apply for administrator rights. As you probably know, I'm already an admin on the rest of the Bulgarian-language projects, and operating in Wikipedia is also my anti-vandalism sysop bot PSS 9. While my main focus as administrator is dealing with vandalism, I've also paid special attention to the spread of fake news and propaganda. This is how the Unreliable sources blacklist project and the respective abuse filter were established. Our community efforts have been fruitful and today the spread of fake and biased information through the encyclopedia is largely restricted.

Wikinews, unfortunately, is another story. Practically devoid of conscientious editors, the project is in a deeply troubled state. Especially worrying is the fact that it has been used to echo untrustworthy, biased, or outright propagandist sources, insidiously bestowing on them the aura of authority that the WMF projects carry—an aura earned in the Bulgarian projects exclusively by our hard work in Wikipedia. We know from experience with the other projects what a challenge does creating a healthy community present—even without abuse attempts. In practice, Wikipedia is the only project that manages—and then only in certain areas—to maintain a good name.

Quite a few colleagues supported the proposal to close the Bulgarian Wikinews, but it was countered by a plan to revive the project. IMHO, that plan has some serious problems. Wordy and vague at the same time, it fails to answer the key question how further abuse is going to be prevented. Simply creating ‘activity’ is not sufficient at all—without the proper conditions for a lasting core group of trustworthy editors to form. We've seen such ‘revival’ attempts in other projects—and their failures. Worrying are the appeals to withhold criticism on the grounds that the newcomers would need to ‘learn the ropes’—especially considering that the plan is to attract ‘decent journalists (...) [who] have no [other] outlet for real journalism’.

In any case, it is only fair to give the plan a chance. A the same time, I feel it's also fair to take into account the expressed concerns by other colleagues. This is why I'm applying for adminship.

As a sysop I will not in any way interfere with the revival plan before 20 January, when the progress will be wrapped up. After it, if the results are deemed unsatisfactory, I'll help with the project cleanup. If, on the contrary, it's decided to keep the project open, as administrator I would be able to assist in protecting the project from abuse in the future, leveraging the experience gained from combating the fake news and disinformation in Wikipedia.

For this reason, I explicitly apply for __permanent__ sysop rights in order to maintain balance with the side proposing the project revival. Taking into account the case specifics, I feel this doesn't contradict the stewards' handbook, which only states that it's ‘probably advisable to grant temporary rather than permanent rights’ in small communities, not that permanent rights are completely out of the question. If you do not agree with the permanent rights, please vote accordingly.

To all who take the time to participate—thank you!

— Luchesar • Б/П 11:35, 23 октомври 2018 (UTC)

 • Подкрепям / Support: Имаме нужда от активен администратор, който да изпълни решенията взети от общността свързани качеството на проекта и неговото бъдеще. / We need an active administrator to implement the community-based decisions concerning the quality of the project and its future. --StanProg (беседа) 13:33, 24 октомври 2018 (UTC)
 • Подкрепям / Support. Този проект се нуждае от поддръжка и Luchesar е точният човек./This project needs maintenance and Luchesar is the right user. --Спасимир (беседа) 08:04, 25 октомври 2018 (UTC)
 • Подкрепям / Support: Отговорен е и е допринесъл много като администратор в bgwiki / He's responsible and contributed a lot as an administrator in bgwiki. Quickfingers (беседа) 07:38, 27 октомври 2018 (UTC)
 • Подкрепям / Support:
  С условие. В другите българоезични проекти на Фондация Уикимедия е прието отношение на недостатъчна търпимост и подкрепа към редактори, особено нови. То е основната причина общността там да е миниатюрна и предимно от многогодишни редактори, които поради малкия си брой трудно смогват да поддържат проекта. Тук то би унищожило шанса за възраждане на проекта. Ако Luchesar позволи пренасянето на това отношение тук, по време на началния проект или когато и да е за в бъдеще, ще го помоля да се откаже от администраторските права, тъй като ще вреди на проекта.
  With a condition. In the other BG-language projects of Wikimedia Foundation, there is an insufficient tolerance and support for editors, esp. newcomers. It is the main reason for the community there being very small and consisting mostly of editors with many years of experience, who due to their small number see problems with the maintenance of the projects. Here it would destroy the chance of reviving the project. If Luchesar tolerates a spillover of that attitude here, during the initial period or at any other time in the future, I will ask him to abandon the adminship here, due to being harmful to the project.
  -- Григор Гачев (беседа) 17:06, 27 октомври 2018 (UTC)
  It goes without saying that it would be unfair to interfere with the revival plan. I had emphasized that in my application. As for what happens if it's decided to keep the project active after 20th of January: I've been a sysop on bgwiki for six and a half years, and while—like any person—I've had my own share of mistakes and suboptimal decisions, I think I've never betrayed the trust and the core interest of the community.
  That being said, it's one thing if an editor who's inexperienced makes benign mistakes, but it's a totally different thing when an editor breaks fundamental rules of the projects—e.g. systematically introducing incorrect or biased information—even when they claim the reason is simply their inexperience. Inexperience is no excuse for irresponsible behaviour, not to mention that in such cases it's rarely unintentional.
  — Luchesar • Б/П 19:31, 28 октомври 2018 (UTC)
 • Подкрепям / Support: Безусловно. Каква глупост... What nonsense... --Мико (беседа) 19:02, 28 октомври 2018 (UTC)
 • Подкрепям / Support. --Nk (беседа) 11:12, 29 октомври 2018 (UTC)
 • Подкрепям / Support безсрочни права--Ket (беседа) 11:51, 1 ноември 2018 (UTC)
 • Подкрепям / Support С благодарност при това. --DiHri (беседа) 11:56, 4 ноември 2018 (UTC)
 • Подкрепям / Support. --Алиса Селезньова (беседа) 14:26, 5 ноември 2018 (UTC)
Thank you very much to everyone who took the time to cast a vote! I've been granted sysop rights for one year.
— Luchesar • Б/П 22:24, 11 ноември 2018 (UTC)
Честито! Пожелавам успех... и търпимост към неопитността и неумелостта на редакторите. :-) -- Григор Гачев (беседа) 16:49, 13 ноември 2018 (UTC)

Обсъждания по възраждането на проекта[редактиране]

В процеса на работата възникват значителен брой въпроси. Моля за мнението на общността по тях. Нови въпроси са добре дошли. -- Григор Гачев (беседа) 21:13, 27 октомври 2018 (UTC)

Изчезнали източници[редактиране]

Някои от посочените в статиите източници вече не съществуват. Други съществуват, но твърде стари страници в тях са изтрити или преместени, и посочените тук към тях URL-и вече не са актуални. Какво правим с тях и статиите, в които са посочени? -- Григор Гачев (беседа) 21:13, 27 октомври 2018 (UTC)

 • Според мен всеки източник рано или късно изчезва или архивира материали. Предлагам: ако URL-ът на даден източник вече не работи, се маха от статията, но указването на източника остава и това само по себе си не намалява достоверността ѝ. -- Григор Гачев (беседа) 21:13, 27 октомври 2018 (UTC)

Статии с еднакви заглавия[редактиране]

 • Предлагам като пояснител в името да се добавя каквото ги разграничава най-показателно - година за периодични събития, източник за различни статии за едно и също събитие... -- Григор Гачев (беседа) 21:13, 27 октомври 2018 (UTC)

Обобщителни статии за ден[редактиране]

Примерни такива статии към момента можете да видите на 12 февруари 2005 или 9 декември 2004.

 • Предлагам преместването им под унифицирано име по образец „Новини от 12 февруари 2005 г.“. -- Григор Гачев (беседа) 21:13, 27 октомври 2018 (UTC)

Категоризация на новините[редактиране]

Предлагам да използваме схемата на, евентуално олекотена където нашите обеми не изискват тамошната детайлност. -- Григор Гачев (беседа) 21:13, 27 октомври 2018 (UTC)

Категории за време[редактиране]

 • Предлагам да имаме следните категории за статии, според времето на създаването им:
  • Категория за дата, месец и година (напр. Категория: Новини от 27 април 2018 г.), която на свой ред е в категория за месец и година (напр. Категория: Новини от април 2018 г.), която пък е в категория за година (напр. Категория: Новини от 2018 г.). Категорията за дата, месец и година може също така да бъде в други категории за време, примерно за дата (напр. Категория: Новини от дата 27), месец (напр. Категория: Новини от месец април) и/или година (напр. Категория: Новини от 2018 г.). -- Григор Гачев (беседа) 21:13, 27 октомври 2018 (UTC)

Изисквания към нови статии[редактиране]

Като отделен проект, ние имаме право да имаме свои изисквания за статиите тук. Като начало на обсъждането бих предложил:

 • Източници: Всяка статия задължително трябва да посочи източниците на информацията си. Ако информацията произтича пряко от автора (напр. бил е на събитието, което описва), трябва да го укаже по подходящ начин. Впредвид големият брой фалшиви новини и целевото им използване напоследък, предлагам засега да не допускаме статии с анонимни източници. Позоваване на статии с анонимни източници, публикувани другаде, предлагам да е възможно (читателят може да си прави изводите по мястото, където статията е публикувана).
 • Коментари / Мнения: Предлагам публикуването на коментари и мнения към новини да е възможно, но задължително да е в раздел „Коментар“ или „Мнение“ на статията, напълно отделно от текста на новината. Изцяло коментарни статии - засега по-скоро клоня към разрешаване, при ясно маркиране и изрично посочване на източника. (Ако с това започне злоупотреба обаче, бих предложил временна или дори безсрочна забрана.) -- Григор Гачев (беседа) 21:13, 27 октомври 2018 (UTC)

Старите статии може да е добре също да бъдат преработени постепенно според тези изисквания.

The Community Wishlist Survey[редактиране]

11:05, 30 октомври 2018 (UTC)

Editing News #2—2018[редактиране]

14:17, 2 ноември 2018 (UTC)

Change coming to how certain templates will appear on the mobile web[редактиране]

CKoerner (WMF) (talk) 19:34, 13 ноември 2018 (UTC)

Inaccuracy of Шаблон:Превод от[редактиране]

I may not understand Bulgarian, but shouldn't Шаблон:Превод от mention CC-BY instead of CC-BY-SA/GFDL? All articles in all local Wikinews sites have been published under CC BY since 2005. --George Ho (беседа) 05:17, 16 ноември 2018 (UTC)

@ symbol.svgГригор Гачев
— Luchesar • Б/П 10:19, 16 ноември 2018 (UTC)
Pinging also VladislavNedelev, who created the template. --George Ho (беседа) 18:16, 16 ноември 2018 (UTC)
George Ho, Luchesar, thanks - the template is fixed. -- Григор Гачев (беседа) 00:25, 17 ноември 2018 (UTC)
You're welcome; I also changed the icons to just one. --George Ho (беседа) 00:29, 17 ноември 2018 (UTC)