Уикиновини:Разговори/Архив 2018

От Уикиновини

Изтриване на Уикиновини на български

Уважаеми колеги, във връзка с обсъждане в Уикипедия на български, предлагам проектът Уикиновини на български да бъде изтрит или, като минимум, заключен за редактиране. Можете да научите повече за мотивите, както и да изразите отношение на страницата с предложението.
— Luchesar • Б/П 12:12, 18 септември 2018 (UTC)[отговор]

Аз съм за меко затваряне Л. В. Илиев (беседа) 20:24, 18 септември 2018 (UTC)[отговор]

Кандидатура за администратор / Request for adminship

Гласуването приключва на 6 ноември в 12 часа (UTC) / Voting ends on 6 November at 12 noon (UTC)

Драги Колеги,

Бих искал да се кандидатирам за администратор в Уикиновини. Както може би знаете, вече съм такъв в останалите проекти на български език, а в Уикипедия също работи моят администраторски бот за борба с вандализмите PSS 9. Макар основният ми фокус като администратор да е именно борбата с вандализмите, специално внимание също обръщам на разпространяването на фалшиви новини и пропаганда. По този начин в Уикипедия възникнаха проектът „Списък на неблагонадеждни източници“ и съответният филтър срещу злоупотреби. Усилията на нашата общност имаха резултат и днес разпространяването на фалшива и пристрастна информация в енциклопедията е значително ограничено.

Случаят с Уикиновини, за съжаление, е съвсем различен. Практически лишен от добросъвестни редактори, проектът е в трагично състояние. Особено притеснителен е фактът, че е използван като рупор на неблагонадеждни, пристрастни или дори открито пропагандистки източници, обличайки ги коварно в ореола на авторитет на проектите на Фондацията — ореол, изграден в българските проекти изключително чрез упоритата ни работа в Уикипедия. От опита си с останалите проекти знаем какво изключително предизвикателство е създаването на здрава общност – дори без опити за злоупотреба. Уикипедия на практика е единствената, която поддържа доброто име – и то пак не във всички области.

Немалко колеги подкрепиха предложението за закриване на Уикиновини, но на предложението беше противопоставен план за „възраждане“ на проекта. За мен този план има сериозни проблеми. Твърде общ и многословен, той в същото време не отговаря на ключовия въпрос как ще бъдат предотвратени злоупотребите в бъдеще. Създаването просто на „активност“ съвсем не е достатъчно, ако няма условията да бъде оформено трайно ядро от добросъвестни редактори, каквото има в Уикипедия. Подобни опити за съживяване на други проекти – и съответните провали – вече сме виждали. Тревожно звучат призивите за въздържане от критики, с обяснението, че новодошлите трябвало „да се учат“, особено на фона на твърденията, че като такива ще бъдат привличани „качествени журналисти (...) [, които] нямат друго място, където да правят истинска журналистика“.

Така или иначе, справедливостта изисква на плана да се даде шанс. В същото време ми се струва също справедливо да се отчетат и изразените притеснения от останалите колеги. Именно затова издигам своята кандидатура.

Като администратор, няма да се намесвам по никакъв начин в плана за възстановяване преди 20 януари, когато постигнатото бъде обобщено. След това, ако се прецени, че резултатите са неудовлетворителни, ще помогна с разчистването на проекта. Ако пък бъде взето решение проектът да продължи работа, като администратор ще помагам за предотвратяване на опитите за злоупотреби в бъдеще, използвайки опита от Уикипедия в борбата с фалшивите новини и дезинформацията.

По тази причина също изрично се кандидатирам за __безсрочни__ администраторски права, с оглед равнопоставеност със страната, предложила възстановяването. Като се има предвид спецификата на случая, смятам, че това не е в противоречие с Ръководството за стюарди, което само препоръчва, но не изисква единствено даване на временни права в малки общности. Ако не сте съгласни с безсрочните права, моля съобразете гласа си с това.

Предварително изказвам благодарност на всички, които вземат отношение.

English translation:

Dear Colleagues,

I'd like to apply for administrator rights. As you probably know, I'm already an admin on the rest of the Bulgarian-language projects, and operating in Wikipedia is also my anti-vandalism sysop bot PSS 9. While my main focus as administrator is dealing with vandalism, I've also paid special attention to the spread of fake news and propaganda. This is how the Unreliable sources blacklist project and the respective abuse filter were established. Our community efforts have been fruitful and today the spread of fake and biased information through the encyclopedia is largely restricted.

Wikinews, unfortunately, is another story. Practically devoid of conscientious editors, the project is in a deeply troubled state. Especially worrying is the fact that it has been used to echo untrustworthy, biased, or outright propagandist sources, insidiously bestowing on them the aura of authority that the WMF projects carry—an aura earned in the Bulgarian projects exclusively by our hard work in Wikipedia. We know from experience with the other projects what a challenge does creating a healthy community present—even without abuse attempts. In practice, Wikipedia is the only project that manages—and then only in certain areas—to maintain a good name.

Quite a few colleagues supported the proposal to close the Bulgarian Wikinews, but it was countered by a plan to revive the project. IMHO, that plan has some serious problems. Wordy and vague at the same time, it fails to answer the key question how further abuse is going to be prevented. Simply creating ‘activity’ is not sufficient at all—without the proper conditions for a lasting core group of trustworthy editors to form. We've seen such ‘revival’ attempts in other projects—and their failures. Worrying are the appeals to withhold criticism on the grounds that the newcomers would need to ‘learn the ropes’—especially considering that the plan is to attract ‘decent journalists (...) [who] have no [other] outlet for real journalism’.

In any case, it is only fair to give the plan a chance. A the same time, I feel it's also fair to take into account the expressed concerns by other colleagues. This is why I'm applying for adminship.

As a sysop I will not in any way interfere with the revival plan before 20 January, when the progress will be wrapped up. After it, if the results are deemed unsatisfactory, I'll help with the project cleanup. If, on the contrary, it's decided to keep the project open, as administrator I would be able to assist in protecting the project from abuse in the future, leveraging the experience gained from combating the fake news and disinformation in Wikipedia.

For this reason, I explicitly apply for __permanent__ sysop rights in order to maintain balance with the side proposing the project revival. Taking into account the case specifics, I feel this doesn't contradict the stewards' handbook, which only states that it's ‘probably advisable to grant temporary rather than permanent rights’ in small communities, not that permanent rights are completely out of the question. If you do not agree with the permanent rights, please vote accordingly.

To all who take the time to participate—thank you!

— Luchesar • Б/П 11:35, 23 октомври 2018 (UTC)[отговор]

 • Подкрепям / Support:
  С условие. В другите българоезични проекти на Фондация Уикимедия е прието отношение на недостатъчна търпимост и подкрепа към редактори, особено нови. То е основната причина общността там да е миниатюрна и предимно от многогодишни редактори, които поради малкия си брой трудно смогват да поддържат проекта. Тук то би унищожило шанса за възраждане на проекта. Ако Luchesar позволи пренасянето на това отношение тук, по време на началния проект или когато и да е за в бъдеще, ще го помоля да се откаже от администраторските права, тъй като ще вреди на проекта.
  With a condition. In the other BG-language projects of Wikimedia Foundation, there is an insufficient tolerance and support for editors, esp. newcomers. It is the main reason for the community there being very small and consisting mostly of editors with many years of experience, who due to their small number see problems with the maintenance of the projects. Here it would destroy the chance of reviving the project. If Luchesar tolerates a spillover of that attitude here, during the initial period or at any other time in the future, I will ask him to abandon the adminship here, due to being harmful to the project.
  -- Григор Гачев (беседа) 17:06, 27 октомври 2018 (UTC)[отговор]
  It goes without saying that it would be unfair to interfere with the revival plan. I had emphasized that in my application. As for what happens if it's decided to keep the project active after 20th of January: I've been a sysop on bgwiki for six and a half years, and while—like any person—I've had my own share of mistakes and suboptimal decisions, I think I've never betrayed the trust and the core interest of the community.
  That being said, it's one thing if an editor who's inexperienced makes benign mistakes, but it's a totally different thing when an editor breaks fundamental rules of the projects—e.g. systematically introducing incorrect or biased information—even when they claim the reason is simply their inexperience. Inexperience is no excuse for irresponsible behaviour, not to mention that in such cases it's rarely unintentional.
  — Luchesar • Б/П 19:31, 28 октомври 2018 (UTC)[отговор]
Thank you very much to everyone who took the time to cast a vote! I've been granted sysop rights for one year.
— Luchesar • Б/П 22:24, 11 ноември 2018 (UTC)[отговор]
Честито! Пожелавам успех... и търпимост към неопитността и неумелостта на редакторите. :-) -- Григор Гачев (беседа) 16:49, 13 ноември 2018 (UTC)[отговор]

Обсъждания по възраждането на проекта

В процеса на работата възникват значителен брой въпроси. Моля за мнението на общността по тях. Нови въпроси са добре дошли. -- Григор Гачев (беседа) 21:13, 27 октомври 2018 (UTC)[отговор]

Изчезнали източници

Някои от посочените в статиите източници вече не съществуват. Други съществуват, но твърде стари страници в тях са изтрити или преместени, и посочените тук към тях URL-и вече не са актуални. Какво правим с тях и статиите, в които са посочени? -- Григор Гачев (беседа) 21:13, 27 октомври 2018 (UTC)[отговор]

 • Според мен всеки източник рано или късно изчезва или архивира материали. Предлагам: ако URL-ът на даден източник вече не работи, се маха от статията, но указването на източника остава и това само по себе си не намалява достоверността ѝ. -- Григор Гачев (беседа) 21:13, 27 октомври 2018 (UTC)[отговор]

Статии с еднакви заглавия

Обобщителни статии за ден

Примерни такива статии към момента можете да видите на 12 февруари 2005 или 9 декември 2004.

Категоризация на новините

Предлагам да използваме схемата на, евентуално олекотена където нашите обеми не изискват тамошната детайлност. -- Григор Гачев (беседа) 21:13, 27 октомври 2018 (UTC)[отговор]

Категории за време

 • Предлагам да имаме следните категории за статии, според времето на създаването им:
  • Категория за дата, месец и година (напр. Категория: Новини от 27 април 2018 г.), която на свой ред е в категория за месец и година (напр. Категория: Новини от април 2018 г.), която пък е в категория за година (напр. Категория: Новини от 2018 г.). Категорията за дата, месец и година може също така да бъде в други категории за време, примерно за дата (напр. Категория: Новини от дата 27), месец (напр. Категория: Новини от месец април) и/или година (напр. Категория: Новини от 2018 г.). -- Григор Гачев (беседа) 21:13, 27 октомври 2018 (UTC)[отговор]

Изисквания към нови статии

Като отделен проект, ние имаме право да имаме свои изисквания за статиите тук. Като начало на обсъждането бих предложил:

 • Източници: Всяка статия задължително трябва да посочи източниците на информацията си. Ако информацията произтича пряко от автора (напр. бил е на събитието, което описва), трябва да го укаже по подходящ начин. Впредвид големият брой фалшиви новини и целевото им използване напоследък, предлагам засега да не допускаме статии с анонимни източници. Позоваване на статии с анонимни източници, публикувани другаде, предлагам да е възможно (читателят може да си прави изводите по мястото, където статията е публикувана).
 • Коментари / Мнения: Предлагам публикуването на коментари и мнения към новини да е възможно, но задължително да е в раздел „Коментар“ или „Мнение“ на статията, напълно отделно от текста на новината. Изцяло коментарни статии - засега по-скоро клоня към разрешаване, при ясно маркиране и изрично посочване на източника. (Ако с това започне злоупотреба обаче, бих предложил временна или дори безсрочна забрана.) -- Григор Гачев (беседа) 21:13, 27 октомври 2018 (UTC)[отговор]

Старите статии може да е добре също да бъдат преработени постепенно според тези изисквания.

I may not understand Bulgarian, but shouldn't Шаблон:Превод от mention CC-BY instead of CC-BY-SA/GFDL? All articles in all local Wikinews sites have been published under CC BY since 2005. --George Ho (беседа) 05:17, 16 ноември 2018 (UTC)[отговор]

Григор Гачев
— Luchesar • Б/П 10:19, 16 ноември 2018 (UTC)[отговор]
Pinging also VladislavNedelev, who created the template. --George Ho (беседа) 18:16, 16 ноември 2018 (UTC)[отговор]
George Ho, Luchesar, thanks - the template is fixed. -- Григор Гачев (беседа) 00:25, 17 ноември 2018 (UTC)[отговор]
You're welcome; I also changed the icons to just one. --George Ho (беседа) 00:29, 17 ноември 2018 (UTC)[отговор]

Content review

I noticed that, despite not knowing the language very much, some portions of "Повече от седмица продължават смъртоносни пожари в Калифорния (18 ноември 2018 г.)" are copied from or similar to one of the sources used for the article. Also, I noticed that a Russian source is used to cite info. Is that an acceptable source? Moreover, most of the sources come from one website, BNR.bg.

Another article "Възпитаване на млади еколози в Трявна: 14.10.2018 − 20.10.2018" cites two pages from Wordpress, both of which are not active currently. Also, the article cites one announcement and one Google page about one organization (or something). Some other sources are not active currently.

Another article "През ноември отбелязваме 191 години от рождението на Петко Славейков" has some portions copied from or closely resembling one page of some guide website(?) and another source. One sentence is partially copied from this source. Also, it uses one page from Blogspot as a source (or an external link?).

Those articles were created by user Zelenkroki. If I misunderstand, then I would apologize and retract my concerns. However, whether intentional or unintentional, I'm mostly concerned about copyright infringement. If I missed other issues, then please don't hesitate to comment. --George Ho (беседа) 07:26, 29 ноември 2018 (UTC)[отговор]

Thank you for the information. Checked the problems.
Some of the facts in the first article are also mentioned in the two sources you point, and might have been taken from them. However, the wording is different to the degree of being very clearly non-copyvio.
TASS.ru is the official information agency of Russia. While I would doubt its information on some topics, this appears to be a topic they can mostly be trusted on. An examination shows that the information in their article matches that in news articles on the same topic in BBC, CNN and Deutsche Welle.
All sources in the article "Възпитаване на млади еколози в Трявна: 14.10.2018 − 20.10.2018" that do not open have mis-copied URLs. I will notify the user Zelenkroki to check and fix that. Thank you very much for discovering the mistake.
The announcement and the site about the BEECOS project, mentioned by you, are the closest to official source about that project the user could find.
The article "През ноември отбелязваме 191 години от рождението на Петко Славейков" does not match or closely resemble any part (save for one mostly common in Bulgarian three-word combination) the source opoznai.bg. Neither it matches anywhere close to copyrightable degree the source tarnovo.info; part of it discusses the same topic and as such used established in Bulgarian words and word combinations to describe the memorial of the writer.
I guess that the part of sentence you mention as copied from purebulgaria.net is the one that says: "... Member of the Constituent Assembly, active participant in the creation of the Tarnovo Constitution." This is the wording typically used for all (about 100) politicians who co-participated with the writer in both; it is practically an established expression for describing that participation of them. Saying it in another way in Bulgarian is possible in principle, but would usually sound in a news context awkwardly, often comically.
The page about the Bulgarian museums of that writer is a well-established source of information about these museums (one of them being the topic of the news article), more complete than practically any other online resource on them. I believe that it is a good source.
As a whole, I cannot see anything in the article that might risk being considered as a bona fide copyright infringement - or even being close to that. Still, I am sincerely grateful for your care and dedication to a very important topic, which is always risky for a project that is being revived after such a long hiatus. Please be welcome to check the news articles here at any time; I will also be more careful, as I missed the broken URLs in the second article. -- Григор Гачев (беседа) 19:37, 29 ноември 2018 (UTC)[отговор]
Съжалявам, че създадох проблемите. Желанието ми да се позова на всякакви що-годе по-благонадеждни откъси, които могат да се открият в Мрежата, за да няма съмнения, че информацията съществува, сякаш не е съвсем полезно и конструктивно? -- Zelenkroki (беседа) 22:31, 29 ноември 2018 (UTC)[отговор]
Строги дефиниции кой точно източник е благонадежден и кой не е реално няма. Има приети правила, но преценката на здравомислещ човек най-често е по-адекватна. Спокойно - дори някой източник да не е какъвто трябва, ще му хванем колая. :-) -- Григор Гачев (беседа) 00:48, 30 ноември 2018 (UTC)[отговор]

Content review #2

I'm concerned about "Позиция на БНБ във връзка с фискалния резерв (31 октомври 2009 г., 01:09 ч.)" and "В понеделник се открива млечна кухня в район „Студентски” (6 ноември 2009 г., 18:06 ч.)", both respectively copied from this source and that source. "CC BY-SA 3.0" is claimed, but adapting a CC BY-SA material into CC BY one is impossible due to licensing incompatibilities. Also, I don't see the sources themselves using CC BY-SA. I see just "© 2007 Speshno.info Всички права запазени." down at the bottom, translated as "© 2007 Speshno.info All rights reserved." It means that "All rights reserved" material is incompatible with any CC-licensed material, especially for adaptations and derivatives. I think other pages created by Ботчо (a bot by Григор Гачев) should be also reviewed. --George Ho (беседа) 11:51, 27 декември 2018 (UTC)[отговор]

The "All rights reserved" text at Speshno.Info concerns the page elements other than the texts of the news. The texts of the news were explicitly re-licensed under a free license of my choice, so that they can be copied here. I chose the CC-BY license; that CC-BY-SA appears to be a mistake, and I will take the care to fix it - thank you for pointing it out. -- Григор Гачев (беседа) 23:29, 28 декември 2018 (UTC)[отговор]
All right. While the CC-BY/CC-BY-SA issue is nearly resolved, I would like to see the proof of licensing from the website itself please. I have trouble finding it, especially when I couldn't understand the language. --George Ho (беседа) 06:22, 31 декември 2018 (UTC)[отговор]